A díj formája:
Egyrészt a KKKE logójával ellátott, a KKKE elnöke által aláírt díszoklevél, amely tartalmazza, hogy a díjban részesülő a díj átadásának évében a KKKE megyei kitüntetettje; másrészt egy gravírozott ajándéktárgy, amin szerepel a díj és a díjazott neve, valamint az adományozás éve.

A díj alapítója: A Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete

Az alapítás ideje: 2017

A díjazottak száma: évente 1 fő

A felhívás közzétételének időpontja: minden év szeptember 15.

A felhívás közzétételének módja: a felhívás kifüggesztése az egyesület székhelyén, közzététel az egyesület honlapján és levelező listáján

A díj átadásának időpontja: minden év decemberében

A felterjesztés módja:
A díj odaítélésére felterjesztést benyújtani a melléklet szerinti nyomtatványon lehet a KKKE elnöksége részére (postán vagy e-mailben)

A javaslatnak tartalmaznia kell
• a jelölt személyi adatait a mellékletében foglaltak szerint,
• javaslatot megalapozó szakmai munka, tevékenység, szakmai életút bemutatását, méltatását (max. 6000 karakter).

A felterjesztés határideje: minden év október 15.

A díjat odaítélő testület: 5 fő (2 a mindenkori vezetőségből, 3 a tagságból). A testületet a díj alapításától három vezetőségi tag és két felkért egyesületi tag alkotja a vezetőség mandátumának lejártáig. Ezt követően a vezetőségválasztó közgyűlésen a tagság az előzetesen jelentkezők közül négy évre megválasztja a díjat odaítélő testületet is. A testület tagjai az adott ciklusban a díjra nem jelölhetők.

Jelölt lehet
• a díj odaítélhető olyan kiemelkedő munkát végző könyvtári dolgzónak vagy nyugdíjasnak, aki
• pályája során folyamatosan kiváló szakmai teljesítményt nyújtott
• emberi, illetve munkatársi vagy vezetői magatartása példamutató
• munkaköri feladatainak magas színvonalú ellátása során a könyvtár használóit szolgálva, valamint a munkahelyi közössége érdekeit szem előtt tartva jár el
• munkája során életpályájával kifejezte elkötelezettségét a könyvtárosi élethivatás mellett
• aktív éveiben Győr-Moson-Sopron megyében dolgzott/dolgozik legalább öt évet
• a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének tagja vagy korábban legalább 10 évig tagja volt
• aki korábban nem részesült az elismerésben

Ajánló lehet
• könyvtár, közművelődési intézmény, köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője (vagy vezető-helyettese) vagy civil szervezet vezetője (vezető-helyettese)
• az egyesület bármely tagja

Díjazottak


2019


Robotka Csabáné (sz. Lajber Zsuzsanna)

Robotka Csabáné (sz. Lajber Zsuzsanna) 2005 óta dolgozik a soproni a Széchenyi István Városi Könyvtár helytörténeti részlegében tájékoztató könyvtárosként. Felsőfokú tanulmányait a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán végezte (1978-1982) könyvtáros és történelem szakos általános iskolai tanár oklevelét 1982-ben vette át, majd 1989-ben földrajz szakos tanári oklevelet is szerzett a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán. Pályáját történelemtanárként kezdte Csurgón, majd Fertődön dolgozott hat évet könyvtárosként, ezt követően tizenöt évet töltött a közoktatásban, a Széchényi Ferenc Általános Iskola történelem és földrajz szakos tanára volt, emellett ellátta az iskolai és községi könyvtári feladatokat is. 2005-ben lett a soproni városi könyvtár munkatársa. A helyismereti a gyűjtemény gondozását kapta feladatául, sok munkával és kitartással ismerkedett a hűség városának dokumentumaival. A helyismereti munka mellett több mint egy évtizedig vezette az olvasószolgálati osztályt. Felhalmozott tudásával szívesen áll az olvasók rendelkezésére, munkájában rendkívül alapos. Jó kolléga, jó ember, figyelmes, akihez mindig bátran lehet fordulni szakmai vagy akár személyes problémákkal is, mindenkinek szívesen segít. Egész pályafutása az élethosszig tartó tanulás jegyében telt. Tanárként közoktatásvezetői tanulmányokat folytatott. Könyvtárosi tudását a Szegedi Tudományegyetemen régi nyomtatványok feldolgozása képzésen bővítette, majd informatikus könyvtáros végzettséget is szerzett 2012-ben a NYME Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Karán. Részt vett a Minőségmenedzsment a könyvtárban c. 4 modulból álló továbbképzésen is. Ezeket az ismereteit felhasználva ma is a Soproni Városi Könyvtár Minőségirányítási Tanácsában tevékenykedik, innovatív ötleteivel segíti az intézményi célok elérését. Régi könyves tudását gróf Széchenyi István nagycenki töredék könyvtárának feldolgozásával kamatoztatta, így azok könnyen megtalálhatók a könyvtár számítógépes katalógusában. Gyermek-könyvtáros kolléganőjével könyvtárhasználati órákat, vetélkedőket állít össze a diákok számára, helyismereti sétát szervez, valamint folyamatosan építi, frissíti a helyi adatbázisokat és szerzi be a soproni vonatkozású kiadványokat. Az intézmény gyakornoki program keretében mentori feladatokat is ellát, támogatja és tudásával inspirálja a jövő generációját. Publikált a Soproni Szemlében, valamint társszerkesztőként működött közre a Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből c. kiadványban 2012-ben és 2013-ban, gondozza a könyvtár honlapján helyismereti tartalmait. 2006 óta tagja a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének. Szívesen vesz részt szakmai programokon, kirándulásokon. Munkája során gyakorlatias és rugalmas, a feladatait mindig magas színvonalon teljesíti. Szakmai kvalitásai, lojális, partnerségre törekvő magatartása, embersége, közvetlen személyisége alapján méltó a kitüntetésre.

2018


Némethné Sáhó Éva

Némethné Sáhó Éva tanulmányait az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán kezdte, ahol 1986-ban tanító szakon végzett - könyvtáros műveltségi területen. Tanulmányait munka mellett folytatta a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán könyvtár szakon 1987 és 1989 között, majd 2011-ben kitűnő minősítésű informatikus könyvtáros oklevelet szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Folytonos megújulásra törekszik tanfolyamokon, továbbképzéseken bővíti tudását. Pályáját 1986-ban a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban kezdte módszertani instruktorként. 2000-től a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tantestületének tagja, könyvtárostanárként dolgozik. A hagyományos módon működő iskolai könyvtárat a kor kihívásainak megfelelően alakította. 2001 tavaszán vezették be a számítógépes kölcsönzést, melynek előfeltétele volt a könyvtári adatbázis építése, a teljes könyvállomány feltárása. Az állomány gyarapításánál mindig szem előtt tartotta az intézmény jellegét. Sikeres pályázatok révén nemcsak az állomány gyarapodott, hanem a könyvtár infrastruktúrája is fejlesztésre került, valamint az iskola könyvtár-pedagógiai programja is megújult. A könyvtárosi tevékenysége mellett az iskolaújság főszerkesztőjeként is dolgozik, a lap az utóbbi években már e-újságként jelenik meg, így szélesebb körben is tájékoztat az intézmény életéről. Könyvtárostanárként is nagyon sikeres, diákjai számos helyi és országos versenyen eredményesek, többek között a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos döntőjében, valamint a „Re:formáció - Komplex műveltségi vetélkedő”, a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett versenyen az általános és a középiskolai csapattal is sikeresen szerepeltek. Lelkes támogatója és résztvevője a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete iskolai könyvtárosok műhelymunkájának. Emellett az evangélikus iskolai könyvtárostanárok országos munkaközösségének is megalakulása óta tagja. „Számára a könyvtáros-tanárság jóval több, mint munka. Szívügyének tekinti a gyermekek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak fejlesztését, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztését. Ismeri az információs műveltség, a digitális írástudás tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Igényes tanári munkájára, figyel a folyamatos önművelésre” – írta róla Balogh Kriszta Evangélikus Országos Gyűjtemény Evangélikus Országos Könyvtárának Könyvtárvezetője.

2017


Dénes Zsuzsanna

Dénes Zsuzsanna középiskolai tanulmányainak befejeztével, 1985-ben kezdett el dolgozni a Győri Városi Könyvtárban. 1989-ben könyvtárkezelői tanfolyamot végzett, 1994-ben könyvtáros asszisztensi szakképesítést szerzett. Pályája során arra törekede tt, hogy lépést tartson az infotechnikai fejlődéssel és szakmánk változásaival. 2006-ban szoftverüzemeltetői végzettséget szerzett, 2008-ban e-tanácsadói tanfolyamon vett részt. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér által 2016-ban szervezett OKJ-s segédkönyvtárosi tanfolyamot követően sikeres vizsgát tett. Pályája során dolgozott gyermekkönyvtárosként, az Iskolai Könyvtári Központ munkatársaként és több mint két évtizede pedig a Győrszentiváni Fiókkönyvtár vezetőjeként. Sokrétű munkáját elkötelezetten, az olvasók iránti odaadással végzi. Szívügyének tartja a kisgyermekek olvasóvá nevelését, már 1994-ben is erről írta a szaktanfolyamot záró dolgozatát. Kézműves foglalkozások, ünnepekhez köthető játszóházak, vakációs programok, szabadtéri rendezvények, re jtvényfüzetek révén igyekszik megnyerni a gyerekeket, s rászoktatni őket a könyvtár használatára és az olvasásra. A pici könyvtár adta lehetőségek szerint szervezi meg a környékbeli iskolák és óvodák könyvtárlátogatását. Az idősebb generációkat elsődlegesen könyvajánlásaival, a keresett könyvek és információk kitartó felkutatásával és gyors "házhoz szállításával" szolgálja. Számukra alkalomszerűen előadásokat, baba-mama programokat, "tea délutánokat" szervez. Munkája során együttműködik a városrész egyéb kulturális intézményeivel, valamint civil szervezeteivel. Hagyományosan, évről évre bekapcsolódik a helyi művelődési központ névadójának tiszteletére rendezett Molnár Vid Bertalan Emlékhét megszervezésébe: régi könyvek, fotográfiák felkutatásával, kamarakiállítások megszervezésével gazdagítja a programot. Lelkes lokálpatrióta, a Szülőföldünk Honismereti Pályázatra több alkalommal nyújtott be Győrszentiván múltjával foglalkozó pályaműveket, s egy ideig a Győrszentiváni Krónik a szerkesztésében is részt vállalt. A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének több évtizede tagja. Dénes Zsuzsanna elhivatott szakember. Energiáival nem takarékoskodva hosszú ideje szolgálja a hozzá járó olvasókat; és újabbnál újabb ötletekkel próbálja becsalogatni mindazokat, akik még nem jártak a Szentiváni Fiókkönyvtárban.
© 2005-2021 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr