A díj formája:
Egyrészt a KKKE logójával ellátott, a KKKE elnöke által aláírt díszoklevél, amely tartalmazza, hogy a díjban részesülő a díj átadásának évében a KKKE megyei kitüntetettje; másrészt egy gravírozott ajándéktárgy, amin szerepel a díj és a díjazott neve, valamint az adományozás éve.

A díj alapítója: A Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete

Az alapítás ideje: 2017

A díjazottak száma: évente 1 fő

A felhívás közzétételének időpontja: minden év szeptember 15.

A felhívás közzétételének módja: a felhívás kifüggesztése az egyesület székhelyén, közzététel az egyesület honlapján és levelező listáján

A díj átadásának időpontja: minden év decemberében

A felterjesztés módja:
A díj odaítélésére felterjesztést benyújtani a melléklet szerinti nyomtatványon lehet a KKKE elnöksége részére (postán vagy e-mailben)

A javaslatnak tartalmaznia kell
• a jelölt személyi adatait a mellékletében foglaltak szerint,
• javaslatot megalapozó szakmai munka, tevékenység, szakmai életút bemutatását, méltatását (max. 6000 karakter).

A felterjesztés határideje: minden év október 15.

A díjat odaítélő testület: az egyesület elnöksége. Az elnökségi tagjai és az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai a díjra nem jelölhetők.

Jelölt lehet
• a díj odaítélhető olyan kiemelkedő munkát végző könyvtári dolgzónak vagy nyugdíjasnak, aki
• pályája során folyamatosan kiváló szakmai teljesítményt nyújtott
• emberi, illetve munkatársi vagy vezetői magatartása példamutató
• munkaköri feladatainak magas színvonalú ellátása során a könyvtár használóit szolgálva, valamint a munkahelyi közössége érdekeit szem előtt tartva jár el
• munkája során életpályájával kifejezte elkötelezettségét a könyvtárosi élethivatás mellett
• aktív éveiben Győr-Moson-Sopron megyében dolgzott/dolgozik legalább öt évet
• a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének tagja vagy korábban legalább 10 évig tagja volt
• aki korábban nem részesült az elismerésben

Ajánló lehet
• könyvtár, közművelődési intézmény, köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője (vagy vezető-helyettese) vagy civil szervezet vezetője (vezető-helyettese)
• az egyesület bármely tagja

Díjazottak


2022


Pethő Árpádné

Pethő Árpádné, Pétercsák Lili a gimnáziumi érettségi után, egyetemi tanulmányait - származásának hívó szavát követve – a Leningrádi Állami N. K. Krupszkaja Kulturális Egyetemen végezte könyvtártudomány és bibliográfia szakon. Diplomáját 1989-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem honosította. Pályáját 1988. szeptember 1-jén a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban kezdte, és azóta is az intézmény (ma Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér) munkatársa, immáron több mint 34 éve. Kezdetektől fogva feldolgozó könyvtárosként tevékenykedik, korábban a Feldolgozó Osztályon, jelenleg a Gyűjteményszervezési Osztályon. Pályafutása során folyamatosan képezte magát, hiszen a feldolgozó munkában is óriási változások történtek, elegendő csak az integrált könyvtári rendszerek bevezetésére, új dokumentumtípusok és ezek leírására vonatkozó új szabványok és szabályzatok megjelenésére gondolni. Az elmúlt évtizedekben a könyvek feldolgozása mellett a nem hagyományos dokumentumok formai és tartalmi feltárásával is megbízták, ezáltal térképek, CD-ROM-ok, DVD-k bibliográfiai leírásait /rekordjait készítette el. Napjainkra a térképek feltárása maradt meg a feladatai között. A magyar nyelvű könyvek mellett, az antikváriumi kínálatból a helyismereti gyűjteménybe beszerzett kötetek, valamint az idegennyelvű gyűjteménybe tartozó szép- és szakirodalmi dokumentumok, oktatócsomagok, oktatási segédanyagok feltárásával járul hozzá a könyvtár sokszínű kínálatának eléréséhez. A formai feltárás mellett a kiadványok tartalmi feltárása is a feladati közé tartozik. A Kisfaludy könyvtárban 2012. december 31-ig használt az ETO rendszert tökéletesen elsajátította és alkalmazta. A kétezres évek elején bevezetett a tartalmi feltárás új eszközeként használt tárgyszavazási rendszer, a Köztaurusz használatát is kiválóan megtanulta. Mai napig ő a felelőse a tárgyszórendszer bővítésének, tartja a kapcsolatot a fejlesztőkkel, rajta keresztül tudnak a kollégák új deszkriptorokat kérni. Feltáró munkája során törekszik arra, hogy egy-egy dokumentum tartalmát minél komplexebben kifejezze a tárgyszavak révén, ezáltal segítve egyrészt a tájékoztató kollégák mindennapi munkáját, másrészt kiszolgálja az olvasók és felhasználók igényeit. Egy EU-s pályázat kapcsán aktívan részt vett a helyismereti gyűjtemény kijelölt állományrészének tartalmi feltárásában is. 2005-ben aktív részese volt a megyei könyvtár HunTéka integrált könyvtári rendszerre való átállásában, közreműködött a tesztelésben, az intézmény korábban alkalmazott tárgyszavainak „köztauruszosításában”, valamint abban is, hogy az elkészítendő rekordok tökéletesen megfeleljenek a Magyar Országos Közös Katalógus előírásainak. Szakmai tapasztalatait több publikációban is közzétette. A munkájához elengedhetetlen a precizitás, a pontosság, ami a rá jellemző maximalizmussal is társul. Soha nem elégszik meg az éppen elégségessel, hanem a tökéletességre törekszik. Az intézményben működő Minőségirányítási Tanács alapítótagjaként ötleteivel és munkájával aktívan hozzájárult, hogy a könyvtár 2018-ban megkapta a Minősített Könyvtári címet. A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének 1990 és 2005 között volt tagja. Kötelességtudata, rendkívüli segítőkészsége, szakmai alázata, tudása és kimagasló emberi tulajdonságai révén olyan példaértékű KÖNYVTÁROS városunkban és megyénkben, aki minden tekintetben méltó erre a díjra.

2021


Orbánné dr. Horváth Márta

Orbánné dr. Horváth Márta eredetileg zenei pályára készült, de az élete másként alakult és tanárként kezdett el dolgozni, munka mellett szerezte meg a tanári képesítést. 1964-1968 között Pécsett a Tanárképző Főiskolán magyar és ének-zenei szakon tanult, 1975-ben a budapesti ELTE BTK-n magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát kapott, majd ezt követően doktori címet szerzett. 1978-ban alapító igazgatója lett a szabadhegyi Konini úti Általános Iskolának (ma Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola és Gimnázium). Az itt eltöltött 5 év alatt fejlődésnek indította az iskolát, az iskola könyvtárosával Homor Tivadarral együttműködve megalapozta az intézmény iskolai könyvtárának színvonalas működését. 1989-ben a Győri Városi Könyvtár igazgatója lett, 1991-ben könyvtárosi diplomát szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Igazgatóként új vezetési stílust hozott a könyvtár életébe, igazi menedzserévé vált az intézménynek. Alapvető szerkezeti változásokat kezdeményezett a könyvtárban, ekkor jött létre a tájékoztató szolgálat, elkülönülve az olvasószolgálaton belül. Az olvasót helyezte a középpontba, a könyvtár szolgáltatóközpontú intézménnyé vált ezidő alatt. Támogatta új ötletek megvalósítását, ekkor indult el többek között a Barokk Győr művelődéstörténeti verseny felnőttek és középiskolások számára. 1993-ig igazgatta a könyvtárat, majd tájékoztató könyvtárosként dolgozott. A helyismereti gyűjtemény alakítása és gondozása különösen fontos volt számára. 2006-ban főkönyvtárosként vonult nyugdíjba. A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének aktív tagja több évtizede. 1994-ben alapító tagja volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének, éveken keresztül a szervezet vezetőségében is dolgozott. Munkáját 2007-ben a helyismereti szervezet Kertész Gyula–díjjal ismerte el. Elkötelezett helyismereti kutató. Győrben és a város környékén megszámlálhatatlan helytörténti előadással járult hozzá az új kutatási eredmények közzétételéhez, népszerűsítéséhez diákok és nyugdíjasok körében, ismeretterjesztő előadásokon és konferenciákon egyaránt. Éveken keresztül részt vett az Arrabona Évszázadai várostörténeti vetélkedősorozat és a Lengyel Alfréd Honismereti Pályázat megvalósításában, lebonyolításában. Könyvtárosi pályáját számos publikáció is fémjelzi, több bibliográfiát készített helyi témákban, szerkesztőként közreműködött helyi kiadványok megszületésében; foglalkozott Gyárváros és a győri gyáripar történetével. A győri helyismereti kutatómunka egyik alapműve a Győri emlékművek, emlékláblák győri kislexikona c. könyve először 2001-ben jelent meg. A kötet legújabb kiadása Szabó Béla fotóival kiegészülve, Galambos Krisztinával közösen ebben az évben jelent meg Győri képeskönyv: emlékművek, köztéri képzőművészeti alkotások, táblák címmel. Bár már évek óta nyugdíjas, mégis aktívan dolgozik és fáradhatatlanul kutatja Győr történetét továbbra is. Kiemelkedő tudása, valamint szakértelme, elkötelezettsége a város helyismereti kutatása területén végzett munkája, példaértékű könyvtárossá tette őt városunkban és a megyénkben. Munkájával több mint harminc éve szolgálja a város könyvtárügyét.

2020


Nagy Mária

Nagy Mária 1984 és 1989 között a Győri Városi Könyvtár munkatársa volt, majd 1989. október elsejétől a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban lett tájékoztató könyvtáros egészen 2017 augusztusáig. Mindvégig az Olvasószolgálat keretében dolgozott, hosszabb ideig osztályvezető-helyettesként, majd osztályvezetőként; közben fél évig igazgatóhelyettesi feladatot is ellátott. Munkáját magas színvonalon végezte, állandóan képezve magát. A Szombathelyen szerzett könyvtár-magyar szakos diploma mellé Szegeden egyetemi diplomát is szerzett. Nyelvtudását is igyekezett fejleszteni; hosszú időn keresztül Ő gondozta a Goethe Intézet német nyelvű letéti állományát, tartotta a kapcsolatot az intézettel, rendezvényeket, kiállításokat is szervezett velük együttműködve. A középfokú könyvtárosképzésben (könyvtárkezelő, könyvtáros-asszisztens, majd segédkönyvtáros tanfolyamok) oktatóként vett részt, főként az olvasószolgálati munkával kapcsolatos ismereteket átadva. Rendszeresen publikált a könyvtári szaksajtóban, főként a Kisalföldi Könyvtáros hasábjain, később a Győri Szalonban, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér kulturális magazinjában is. Számos könyvtárhasználati vetélkedőt szervezett, többek között az évente megrendezett felső tagozatos diákok számára meghirdetett tudáspróbát, és aktívan részt vett az „Olvasni jó!” vetélkedő-sorozat szervezésében is. Munkatársaiért is sokat tett a Szakszervezeti Bizottság tagjaként, érdekeik védelmében, sok emlékezetes kirándulást is szervezett számukra. Nagy Mária 2017-től egy éven keresztül a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban dolgozott tájékoztató könyvtárosként, majd 2018 februárjában került a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárába. Az Egyetemi Könyvtárban napi tájékoztató munkája mellett hamarosan feladatot kapott az Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adminisztrációjában is szakreferensként, valamint a helyi Európai Dokumentációs Központ kialakításában. Szakmai elhivatottságát jelzi, hogy mindig naprakész a könyvpiac újdonságait illetően, folyamatosan tesz gyarapítási javaslatokat, segítve ezzel az Állományalakító és Feldolgozó Osztály munkáját. A 2020-as év őszétől a SZE-EKL minőségbiztosítással kapcsolatos feladataiba is bekapcsolódott, mint a MIT tagja. Mivel a Széchenyi István Egyetem Családbarát Hely Tanúsító védjeggyel rendelkezik, így egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gyermekprogramok, családi rendezvények könyvtárban is. Marika az ilyen természetű rendezvények szervezésébe és megvalósításába nagy lelkesedéssel vetette bele magát; minden apró részletre kiterjedő figyelme, gondossága, sok esetben a munkaidőn jócskán túl végzett tevékenysége elengedhetetlen gyermekrendezvények sikeréhez! Alapító tagja a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének, annak Ellenőrző Bizottságában több cikluson keresztül vállalt feladatokat. A szakmai munkáját mély elkötelezettséggel végzi már évtizedek óta megyénk könyvtáraiban, legyen szó akár tájékoztató munkáról, segédkönyvtáros-képzésről vagy helyismereti vetélkedők szervezéséről diákok számára, vagy a KKKE vezetőségében végzett tevékenységről.

2019


Robotka Csabáné (sz. Lajber Zsuzsanna)

Robotka Csabáné (sz. Lajber Zsuzsanna) 2005 óta dolgozik a soproni a Széchenyi István Városi Könyvtár helytörténeti részlegében tájékoztató könyvtárosként. Felsőfokú tanulmányait a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán végezte (1978-1982) könyvtáros és történelem szakos általános iskolai tanár oklevelét 1982-ben vette át, majd 1989-ben földrajz szakos tanári oklevelet is szerzett a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán. Pályáját történelemtanárként kezdte Csurgón, majd Fertődön dolgozott hat évet könyvtárosként, ezt követően tizenöt évet töltött a közoktatásban, a Széchényi Ferenc Általános Iskola történelem és földrajz szakos tanára volt, emellett ellátta az iskolai és községi könyvtári feladatokat is. 2005-ben lett a soproni városi könyvtár munkatársa. A helyismereti a gyűjtemény gondozását kapta feladatául, sok munkával és kitartással ismerkedett a hűség városának dokumentumaival. A helyismereti munka mellett több mint egy évtizedig vezette az olvasószolgálati osztályt. Felhalmozott tudásával szívesen áll az olvasók rendelkezésére, munkájában rendkívül alapos. Jó kolléga, jó ember, figyelmes, akihez mindig bátran lehet fordulni szakmai vagy akár személyes problémákkal is, mindenkinek szívesen segít. Egész pályafutása az élethosszig tartó tanulás jegyében telt. Tanárként közoktatásvezetői tanulmányokat folytatott. Könyvtárosi tudását a Szegedi Tudományegyetemen régi nyomtatványok feldolgozása képzésen bővítette, majd informatikus könyvtáros végzettséget is szerzett 2012-ben a NYME Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Karán. Részt vett a Minőségmenedzsment a könyvtárban c. 4 modulból álló továbbképzésen is. Ezeket az ismereteit felhasználva ma is a Soproni Városi Könyvtár Minőségirányítási Tanácsában tevékenykedik, innovatív ötleteivel segíti az intézményi célok elérését. Régi könyves tudását gróf Széchenyi István nagycenki töredék könyvtárának feldolgozásával kamatoztatta, így azok könnyen megtalálhatók a könyvtár számítógépes katalógusában. Gyermek-könyvtáros kolléganőjével könyvtárhasználati órákat, vetélkedőket állít össze a diákok számára, helyismereti sétát szervez, valamint folyamatosan építi, frissíti a helyi adatbázisokat és szerzi be a soproni vonatkozású kiadványokat. Az intézmény gyakornoki program keretében mentori feladatokat is ellát, támogatja és tudásával inspirálja a jövő generációját. Publikált a Soproni Szemlében, valamint társszerkesztőként működött közre a Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből c. kiadványban 2012-ben és 2013-ban, gondozza a könyvtár honlapján helyismereti tartalmait. 2006 óta tagja a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének. Szívesen vesz részt szakmai programokon, kirándulásokon. Munkája során gyakorlatias és rugalmas, a feladatait mindig magas színvonalon teljesíti. Szakmai kvalitásai, lojális, partnerségre törekvő magatartása, embersége, közvetlen személyisége alapján méltó a kitüntetésre.

2018


Némethné Sáhó Éva

Némethné Sáhó Éva tanulmányait az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán kezdte, ahol 1986-ban tanító szakon végzett - könyvtáros műveltségi területen. Tanulmányait munka mellett folytatta a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán könyvtár szakon 1987 és 1989 között, majd 2011-ben kitűnő minősítésű informatikus könyvtáros oklevelet szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Folytonos megújulásra törekszik tanfolyamokon, továbbképzéseken bővíti tudását. Pályáját 1986-ban a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban kezdte módszertani instruktorként. 2000-től a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tantestületének tagja, könyvtárostanárként dolgozik. A hagyományos módon működő iskolai könyvtárat a kor kihívásainak megfelelően alakította. 2001 tavaszán vezették be a számítógépes kölcsönzést, melynek előfeltétele volt a könyvtári adatbázis építése, a teljes könyvállomány feltárása. Az állomány gyarapításánál mindig szem előtt tartotta az intézmény jellegét. Sikeres pályázatok révén nemcsak az állomány gyarapodott, hanem a könyvtár infrastruktúrája is fejlesztésre került, valamint az iskola könyvtár-pedagógiai programja is megújult. A könyvtárosi tevékenysége mellett az iskolaújság főszerkesztőjeként is dolgozik, a lap az utóbbi években már e-újságként jelenik meg, így szélesebb körben is tájékoztat az intézmény életéről. Könyvtárostanárként is nagyon sikeres, diákjai számos helyi és országos versenyen eredményesek, többek között a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos döntőjében, valamint a „Re:formáció - Komplex műveltségi vetélkedő”, a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett versenyen az általános és a középiskolai csapattal is sikeresen szerepeltek. Lelkes támogatója és résztvevője a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete iskolai könyvtárosok műhelymunkájának. Emellett az evangélikus iskolai könyvtárostanárok országos munkaközösségének is megalakulása óta tagja. „Számára a könyvtáros-tanárság jóval több, mint munka. Szívügyének tekinti a gyermekek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak fejlesztését, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztését. Ismeri az információs műveltség, a digitális írástudás tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Igényes tanári munkájára, figyel a folyamatos önművelésre” – írta róla Balogh Kriszta Evangélikus Országos Gyűjtemény Evangélikus Országos Könyvtárának Könyvtárvezetője.

2017


Dénes Zsuzsanna

Dénes Zsuzsanna középiskolai tanulmányainak befejeztével, 1985-ben kezdett el dolgozni a Győri Városi Könyvtárban. 1989-ben könyvtárkezelői tanfolyamot végzett, 1994-ben könyvtáros asszisztensi szakképesítést szerzett. Pályája során arra törekede tt, hogy lépést tartson az infotechnikai fejlődéssel és szakmánk változásaival. 2006-ban szoftverüzemeltetői végzettséget szerzett, 2008-ban e-tanácsadói tanfolyamon vett részt. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér által 2016-ban szervezett OKJ-s segédkönyvtárosi tanfolyamot követően sikeres vizsgát tett. Pályája során dolgozott gyermekkönyvtárosként, az Iskolai Könyvtári Központ munkatársaként és több mint két évtizede pedig a Győrszentiváni Fiókkönyvtár vezetőjeként. Sokrétű munkáját elkötelezetten, az olvasók iránti odaadással végzi. Szívügyének tartja a kisgyermekek olvasóvá nevelését, már 1994-ben is erről írta a szaktanfolyamot záró dolgozatát. Kézműves foglalkozások, ünnepekhez köthető játszóházak, vakációs programok, szabadtéri rendezvények, re jtvényfüzetek révén igyekszik megnyerni a gyerekeket, s rászoktatni őket a könyvtár használatára és az olvasásra. A pici könyvtár adta lehetőségek szerint szervezi meg a környékbeli iskolák és óvodák könyvtárlátogatását. Az idősebb generációkat elsődlegesen könyvajánlásaival, a keresett könyvek és információk kitartó felkutatásával és gyors "házhoz szállításával" szolgálja. Számukra alkalomszerűen előadásokat, baba-mama programokat, "tea délutánokat" szervez. Munkája során együttműködik a városrész egyéb kulturális intézményeivel, valamint civil szervezeteivel. Hagyományosan, évről évre bekapcsolódik a helyi művelődési központ névadójának tiszteletére rendezett Molnár Vid Bertalan Emlékhét megszervezésébe: régi könyvek, fotográfiák felkutatásával, kamarakiállítások megszervezésével gazdagítja a programot. Lelkes lokálpatrióta, a Szülőföldünk Honismereti Pályázatra több alkalommal nyújtott be Győrszentiván múltjával foglalkozó pályaműveket, s egy ideig a Győrszentiváni Krónik a szerkesztésében is részt vállalt. A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének több évtizede tagja. Dénes Zsuzsanna elhivatott szakember. Energiáival nem takarékoskodva hosszú ideje szolgálja a hozzá járó olvasókat; és újabbnál újabb ötletekkel próbálja becsalogatni mindazokat, akik még nem jártak a Szentiváni Fiókkönyvtárban.
© 2005-2023 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr