A díj formája:
Egyrészt a KKKE logójával ellátott, a KKKE elnöke által aláírt díszoklevél, amely tartalmazza, hogy a díjban részesülő a díj átadásának évében a KKKE megyei kitüntetettje; másrészt egy gravírozott ajándéktárgy, amin szerepel a díj és a díjazott neve, valamint az adományozás éve.

A díj alapítója: A Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete

Az alapítás ideje: 2017

A díjazottak száma: évente 1 fő

A felhívás közzétételének időpontja: minden év szeptember 15.

A felhívás közzétételének módja: a felhívás kifüggesztése az egyesület székhelyén, közzététel az egyesület honlapján és levelező listáján

A díj átadásának időpontja: minden év decemberében

A felterjesztés módja:
A díj odaítélésére felterjesztést benyújtani a melléklet szerinti nyomtatványon lehet a KKKE elnöksége részére (postán vagy e-mailben)

A javaslatnak tartalmaznia kell
• a jelölt személyi adatait a mellékletében foglaltak szerint,
• javaslatot megalapozó szakmai munka, tevékenység, szakmai életút bemutatását, méltatását (max. 6000 karakter).

A felterjesztés határideje: minden év október 15.

A díjat odaítélő testület: 5 fő (2 a mindenkori vezetőségből, 3 a tagságból). A testületet a díj alapításától három vezetőségi tag és két felkért egyesületi tag alkotja a vezetőség mandátumának lejártáig. Ezt követően a vezetőségválasztó közgyűlésen a tagság az előzetesen jelentkezők közül négy évre megválasztja a díjat odaítélő testületet is. A testület tagjai az adott ciklusban a díjra nem jelölhetők.

Jelölt lehet
• a díj odaítélhető olyan kiemelkedő munkát végző könyvtári dolgzónak vagy nyugdíjasnak, aki
• pályája során folyamatosan kiváló szakmai teljesítményt nyújtott
• emberi, illetve munkatársi vagy vezetői magatartása példamutató
• munkaköri feladatainak magas színvonalú ellátása során a könyvtár használóit szolgálva, valamint a munkahelyi közössége érdekeit szem előtt tartva jár el
• munkája során életpályájával kifejezte elkötelezettségét a könyvtárosi élethivatás mellett
• aktív éveiben Győr-Moson-Sopron megyében dolgzott/dolgozik legalább öt évet
• a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének tagja vagy korábban legalább 10 évig tagja volt
• aki korábban nem részesült az elismerésben

Ajánló lehet
• könyvtár, közművelődési intézmény, köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője (vagy vezető-helyettese) vagy civil szervezet vezetője (vezető-helyettese)
• az egyesület bármely tagja

Díjazottak


2018


Némethné Sáhó Éva

Némethné Sáhó Éva tanulmányait az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán kezdte, ahol 1986-ban tanító szakon végzett - könyvtáros műveltségi területen. Tanulmányait munka mellett folytatta a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán könyvtár szakon 1987 és 1989 között, majd 2011-ben kitűnő minősítésű informatikus könyvtáros oklevelet szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Folytonos megújulásra törekszik tanfolyamokon, továbbképzéseken bővíti tudását. Pályáját 1986-ban a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban kezdte módszertani instruktorként. 2000-től a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tantestületének tagja, könyvtárostanárként dolgozik. A hagyományos módon működő iskolai könyvtárat a kor kihívásainak megfelelően alakította. 2001 tavaszán vezették be a számítógépes kölcsönzést, melynek előfeltétele volt a könyvtári adatbázis építése, a teljes könyvállomány feltárása. Az állomány gyarapításánál mindig szem előtt tartotta az intézmény jellegét. Sikeres pályázatok révén nemcsak az állomány gyarapodott, hanem a könyvtár infrastruktúrája is fejlesztésre került, valamint az iskola könyvtár-pedagógiai programja is megújult. A könyvtárosi tevékenysége mellett az iskolaújság főszerkesztőjeként is dolgozik, a lap az utóbbi években már e-újságként jelenik meg, így szélesebb körben is tájékoztat az intézmény életéről. Könyvtárostanárként is nagyon sikeres, diákjai számos helyi és országos versenyen eredményesek, többek között a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos döntőjében, valamint a „Re:formáció - Komplex műveltségi vetélkedő”, a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett versenyen az általános és a középiskolai csapattal is sikeresen szerepeltek. Lelkes támogatója és résztvevője a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete iskolai könyvtárosok műhelymunkájának. Emellett az evangélikus iskolai könyvtárostanárok országos munkaközösségének is megalakulása óta tagja. „Számára a könyvtáros-tanárság jóval több, mint munka. Szívügyének tekinti a gyermekek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak fejlesztését, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztését. Ismeri az információs műveltség, a digitális írástudás tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Igényes tanári munkájára, figyel a folyamatos önművelésre” – írta róla Balogh Kriszta Evangélikus Országos Gyűjtemény Evangélikus Országos Könyvtárának Könyvtárvezetője.

2017


Dénes Zsuzsanna

Dénes Zsuzsanna középiskolai tanulmányainak befejeztével, 1985-ben kezdett el dolgozni a Győri Városi Könyvtárban. 1989-ben könyvtárkezelői tanfolyamot végzett, 1994-ben könyvtáros asszisztensi szakképesítést szerzett. Pályája során arra törekede tt, hogy lépést tartson az infotechnikai fejlődéssel és szakmánk változásaival. 2006-ban szoftverüzemeltetői végzettséget szerzett, 2008-ban e-tanácsadói tanfolyamon vett részt. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér által 2016-ban szervezett OKJ-s segédkönyvtárosi tanfolyamot követően sikeres vizsgát tett. Pályája során dolgozott gyermekkönyvtárosként, az Iskolai Könyvtári Központ munkatársaként és több mint két évtizede pedig a Győrszentiváni Fiókkönyvtár vezetőjeként. Sokrétű munkáját elkötelezetten, az olvasók iránti odaadással végzi. Szívügyének tartja a kisgyermekek olvasóvá nevelését, már 1994-ben is erről írta a szaktanfolyamot záró dolgozatát. Kézműves foglalkozások, ünnepekhez köthető játszóházak, vakációs programok, szabadtéri rendezvények, re jtvényfüzetek révén igyekszik megnyerni a gyerekeket, s rászoktatni őket a könyvtár használatára és az olvasásra. A pici könyvtár adta lehetőségek szerint szervezi meg a környékbeli iskolák és óvodák könyvtárlátogatását. Az idősebb generációkat elsődlegesen könyvajánlásaival, a keresett könyvek és információk kitartó felkutatásával és gyors "házhoz szállításával" szolgálja. Számukra alkalomszerűen előadásokat, baba-mama programokat, "tea délutánokat" szervez. Munkája során együttműködik a városrész egyéb kulturális intézményeivel, valamint civil szervezeteivel. Hagyományosan, évről évre bekapcsolódik a helyi művelődési központ névadójának tiszteletére rendezett Molnár Vid Bertalan Emlékhét megszervezésébe: régi könyvek, fotográfiák felkutatásával, kamarakiállítások megszervezésével gazdagítja a programot. Lelkes lokálpatrióta, a Szülőföldünk Honismereti Pályázatra több alkalommal nyújtott be Győrszentiván múltjával foglalkozó pályaműveket, s egy ideig a Győrszentiváni Krónik a szerkesztésében is részt vállalt. A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének több évtizede tagja. Dénes Zsuzsanna elhivatott szakember. Energiáival nem takarékoskodva hosszú ideje szolgálja a hozzá járó olvasókat; és újabbnál újabb ötletekkel próbálja becsalogatni mindazokat, akik még nem jártak a Szentiváni Fiókkönyvtárban.
© 2005-2020 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr