Beszámoló jelentés a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete (KKKE) 2012. évi tevékenységéről


Az érvényben lévő alapszabályunk értelmében és összhangban a tevékenységünkre irányadó 2011. évi CLXXV. törvénnyel a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2012. évi tevékenységéről számolunk most be.

Az egyesület munkáját szervező 6 tagú elnökség éves munkaterv alapján dolgozott, a munka szervezése érdekében két alkalommal tartott elnökségi ülést, amin meghívottként a 3 tagú ellenőrző bizottság is részt vett. Az elnökségi tagok kommunikációja, kapcsolattartása levelezőlistán, telefonon és személyes formában történt és rendszeres volt. Az egyesület tagjainak e-mail, illetve levelezési címre küldtük az információkat, valamint a www.kkmk.hu/kkke honlapon is tájékozódhattak az egyesületi élet mindennapjairól. Adminisztrációs kötelezettségünknek eleget tettünk: tevékenységünk előző évi összefoglalóját megküldtük az MKE tanácsának. Az adóbevallást február 15-éig eljuttattuk a NAV-hoz, a statisztikai jelentést pedig május 31-dikéig megküldtük a KSH-nak.

Taglétszámunk

A KKKE tagdíjának összege nem változott:
aktív dolgozóknak: 3000 Ft,
nyugdíjasoknak, tiszteletdíjas könyvtárosoknak, gyeden, gyesen lévőknek: 1000 Ft.


A KKKE-ben regisztrált egyéni tagok MKE-tagdíj befizetése ellenében lehetnek tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Ez további 1000 Ft, ill. 500 Ft tagdíj megfizetését jelenti. További szakmai szervezethez tartozást egyénileg intéz mindenki az adott szervezettel. A testületi tagdíj a KKKE-nél 10 000 Ft, az MKE-nél 20 000 Ft, mindkét szervezethez tartozás 30 000,-Ft.

A fent elmondottak alapján:

2012-ben 100 fő egyéni tagja volt a KKKE-nek, 77-en kértek MKE tagságot is. Az előző évhez képest 26 fővel növekedett az egyéni tagjaink száma, az MKE tagok száma pedig 60 fővel. Az új MKE tagok tagkártyát kaptak, ennek 500,-Ft-os előállítási költségét is mindenki saját maga állta. A tagkártya egyben múzeumlátogatásra is jogosít.


A befizetett egyéni tagdíjak alakulása:
2012-ben: 285 500 Ft, ebből a KKKE tagdíj: 224 000 Ft, MKE tagdíj: 61 500 Ft.

2012-ben a testületi tagok száma 5 volt:

Huszár Gál Városi Könyvtár (Mosonmagyaróvár), Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár (Győr), Széchenyi István Városi Könyvtár (Sopron), 10 -10 000,-Ft testületi tagdíjat fizettek. A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár (Győr) és a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr), mint az egyesület munkáját segítő háttérintézmények posta, telefon, és egyéb a működést segítő költségek révén
természetbeni hozzájárulással fizettek testületi tagdíjat, folyamatosan támogatják az egyesület munkáját, amit ezúton is nagyon köszönünk.

2012-ben 3 intézmény, a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, a Huszár Gál Városi Könyvtár és a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára volt az MKE testületi tagja.


Az MKE-vel való együttműködés keretében és saját szervezésben végzett tevékenységünk eredményeképpen tagtársaink számos továbbképzésen bővíthették szakmai ismereteiket. Szakmai munkánk 2012-ben:

 • Január 26-án a MKE felhívással fordult az egyesületekhez a Könyvfesztiválon való részvétel támogatásának ügyében. Az MKE részvételi lehetősége 400.000,-Ft-ba került, ehhez kérte a szervezetektől a támogatást. Egyesületünk elnökségi döntés eredményeképpen a Magyar Könyvtárosok Egyesületének részvételét a Könyvfesztiválon 10.000,-Ft-tal támogatta.

 • Az április 19-től 22-ig tartó XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Magyar Könyvtárosok Egyesületének standja a Millenáris Fogadójának galériáján volt. A stand melletti Könyvtáros Klubban az MKE szervezetei, könyvtárak és  kiadók tartották programjaikat. Az egyesületi tagok díjmentesen látogathatták a rendezvényt.

 • Az országos egyesület a tavaszi pályázati ciklusban PR&Protokoll és Játéktan témában továbbképzés szervezésére nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A KKKE szándéknyilatkozatban 5 illetve 2 fő részvételét jelezte a továbbképzésre.

 • Április 24-ére szakmai továbbképzést szerveztünk A könyvtárak és könyvtárosok jövőképe, valamint a könyvtárak jelenléte közösségi oldalakon témakörben. Előadást hallhattunk: Könyvtárosok mentori szerepben (Payer Barbara), Önkéntesség a könyvtárban (Fehér Miklós), Könyvtárak közösségi oldalakon (Tóth Máté), és Könyvtári facebook oldalak egy kívülálló szemével (Winkler Anna).

 • Április végén egyesületünk Győr Oktatásügyéért-díjra javasolta Nógrádi Lászlót. Nógrádi László tevékenysége révén: tanár, felnőttképzési oktató, informatikai szakíró közismert Győrben. Könyvei kortól függetlenül közérthető módon, gyakorlatias szemlélettel segítik az informatika alapjainak
  elsajátítását. Munkái jól hasznosíthatók önképzéshez és az élethosszig tartó tanuláshoz.
  Könyveiből megőrzés és ismeretterjesztés céljából rendszeresen ajándékoz a közgyűjtemények számára. Sokrétű tevékenységének elismeréseként terjesztettük fel a kitüntető díjra.

 • Az MKE május 9-dikei közhasznúsági küldöttközgyűlésén egyéni küldöttként Szabó Judit képviselte az egyesületet, a küldöttközgyűlésen részt vettek az MKE testületi tagdíjat fizető intézmények képviselői is. Szakmai előadásként meghallgattuk Ránki Sára doktorandusz hallgató, nyelvészszakértő, a Szegedi Tudományegyetem BTK Doktori Iskola hallgatójának előadását Napjaink kihívása, az internetes bűnüldözés témában. Ezt követően napirendi pont volt a közhasznúsági jelentés és költségvetési beszámoló, az Ellenőrző Bizottság jelentése, hozzászólások, vita az elhangzottakról, majd döntés a közhasznúsági jelentésről, valamint az Alapszabály módosítása.

 • 2012. május 22-re Komárom-Tata-Oroszlány-Mór útvonalra terveztünk kirándulást, szakmai programként látogatást terveztünk az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtárba, a program sajnos érdeklődés hiányában elmaradt!

 • 2012. július 12-14. között Győrben a Széchenyi István Egyetem adott otthont a MKE 44. vándorgyűlésének. A vándorgyűlés témája: Stabilitás – Innováció – Inspiráció: Könyvtárak változó környezetben. Egyesületünk is részt vállalt a szervezőmunkában. A konferenciára 617-en regisztráltak, 22 kiállító volt jelen, 18 támogató, – a NKA mint főtámogató - segítette a rendezvény létrejöttét. A vándorgyűlésre meghívtuk egyesületünk korábbi vezető tisztségviselőit, az ebből adódó költségeket, illetve a rendezvényen résztvevőként, tehát nem szervezői szerepkörben jelenlévő tagjaink részvételi díját finanszíroztuk. A 4 nap során 10 szekcióban 75 előadás hangzott el, abból 13-at helyi, megyénkben dolgozó könyvtáros kolléga tartott. A vándorgyűlésen Ferenczi Vera tagtársunk példaértékű munkája elismeréséül MKE Emlékérem kitüntetésben részesült. Vera 1998 és 2006 között volt egyesületünk vezetőségi tagja, 2006-tól 2010-ig pedig a titkára. Szakmai programokat, továbbképzéseket, tapasztalatcsere látogatásokat, kirándulásokat szervezett. Nagy ügyszeretettel, s napi szinten vett részt az egyesületi munkában.

 • Szeptember 20 - 22. között a salzkammerguti tóvidékre látogattunk: Gmunden - St. Wolfgang - St. Gilgen - Salzburg és környéke - Bad Ischl – Hallstatt – Admont. Kirándulásunk szakmai programja a stájerországi Admontban a XI. században alapított bencés kolostor 160 ezer kötetes könyvtárának megtekintése volt, amely a világ legnagyobb kolostorkönyvtára.

 • A Könyvtári Hét szakmai napját október 2-án tartottuk a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral együttműködve. A vándorgyűlésen tagtársaink közül sokan szervezőként teljesítettek szolgálatot, így nem tudtak belehallgatni az előadásokba, vagy csak egy-egy szekció munkájában vehettek részt. Ezért azt gondoltuk, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy a helyi kollégák előadásaiból néhányat meghallgathassanak egyesületünk tagjai. A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon. Előadó: Antaliné Hujter Szilvia helyismereti szaktájékoztató, A Moson Megyei Életrajzi Lexikon online változatának műhelymunkálatai. Előadó: Kimlei Péter helyismereti könyvtáros, Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban. Előadó: Csécs Teréz múzeumi könyvtáros, Az olvasóvá nevelés gyakorlati tapasztalatai az óvodától a középiskoláig (drámapedagógia alkalmazása, kötelező olvasmányok). Honismereti Prezentációs verseny Győrben. Előadó: Magdics Erika iskolai könyvtáros, Információbróker szolgáltatás az Egyetemi Könyvtárban. Előadók: Bocskai Adrienn és Oross Adrienn információbrókerek.

 • A tavaszi NKA-s pályázaton a MKE Játéktan témában beadott pályázata nyert támogatást, így jöhetett lére ez a továbbképzés. November 16-17-én Pécsett 3 fő képviselte egyesületünket (Ipcsicsné Gönye Anikó Huszár Gál Városi Könyvtár, Szabó Lívia Kováts Margit ÁMK, Takács Zsoltné Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár). A gyermekkönyvtáros szekció tagjai valamennyien részt vehettek a továbbképzésen, Takács Zsoltné gyermekkönyvtáros ottani érdekeltsége révén is résztvevő lehetett, így lett a 2 helyett 3 fős képviseletünk. A képzés első napján a játék tudományos megközelítése az elmélet és a gyakorlat egységében témakörrel, a második nap Játékmódszertannal foglalkoztak. Mindhárman nagyon hasznosnak találták az ott látottakat és hallottakat.

 • November 22-én és 23-án az OSZK adott otthont az Országos Könyvtárügyi Konferenciának. Az MKE és az IKSZ elnöksége a következő tervezési ciklusra (2013-2020) szóló országos könyvtári stratégiai terv előkészítése, megalapozása céljából, valamint a könyvtárügy kiemelt kérdéseinek megvitatása, a kötelező könyvtári ellátás, a könyvtári szolgáltatások társadalmi hasznosságának megjelenítése érdekében szervezte meg az őszi országos könyvtárügyi konferenciát, hogy, világossá és nyilvánvalóvá tegye ezzel a döntéshozók számára a könyvtárak információs társadalomban betöltött szerepének jelentőségét. Az első napon szakmai helyzetértékelésre, a könyvtárügyre befolyással bíró minisztériumok képviselőinek előadásaira, másnap pedig szekcióülésekre került sor. A szekcióülések az alábbi témák mentén szerveződtek: Digitális írástudás – információs műveltség, Olvasás kultúra – értő olvasás, Életmód – életminőség, Kutatásfejlesztés – Innováció – eredmények, A könyvtári szolgáltatások szociokulturális hatása, Magyar könyvtári hálózat – határok nélkül. A konferencián kizárólag meghívottak vehettek részt, további érdeklődők számára WEB-es elérhetőséget biztosítottak. Győr-Moson-Sopron megye 5 főt delegálhatott: Dr. Horváth József (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár), Dr. Horváth Sándor Domonkos (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér), Figula Anikó (Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár), Magdics Erika (Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola), Szalai Gáborné (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár). Gyurics Zoltánné (Huszár Gál Városi Könyvtár) az IKSZ képviseletében, Szabó Judit meghivottként vett részt a rendezvényen.

 • A tavalyi év utolsó programja a december 11-edikei közgyűlés volt, beszámoló a 2011-es évről, illetve az ellenőrző bizottság beszámolója az egyesület tevékenységének ellenőrzéséről. Az egyesület alapszabályának módosítására vonatkozó előterjesztést döntés nem követte a határozathozatalhoz szükséges tagsági képviselet hiányában.

Pénzügyi adatok:

A betétszámlás, a folyószámlás és a házipénztári pénzfelhasználás megértéséhez a következőt kell elmondanunk. Többnapos kirándulás estén szállást kell foglalnunk, ezt utazási irodán keresztül intézzük. Árajánlatot kérünk, az alapján tudunk pontos költségkalkulációt készíteni. A szálláshelyek ajánlataikat rövidtávon tartják fenn, ha valamelyiket leakarjuk foglalni, akkor azt előleg fizetésével tudjuk megtenni. Az opcionális lehetőség időtartama azonban olyan rövid, hogy ezt csak úgy tudjuk kivitelezni, ha a részvételi díjak befizetéséig megelőlegezzük ezt az összeget. A szeptemberi salzkammerguti kirándulás esetében is ez történt. A betétszámla részfelmondásával 478.303,-Ft-ot vezettettünk át a folyószámlánkra, onnan felvéve a pénztárba került, majd befizettük az utazási irodában. A résztvevők befizetéseit követően a folyamat fordítva ment végbe, a pénztárból 480.000,-Ft készpénzt fizettünk be a folyószámlára, onnan pedig átvezették ezt az összeget a betétszámlára.


Lekötött betét számla 2012.

Nyitó egyenleg

1.168.078,-Ft

Záró egyenleg december 27-én

1.184.629,-Ft

Növekmény

16.551,-Ft


Kiadás:

Részfelmondás

478.303,-Ft


Bevétel:

Átvezetés betétszámlára

480.000,-Ft

Kamatjóváírás

14.854,-Ft


Folyószámla egyenleg 2012.

Nyitó egyenleg

146.366,-Ft

Záróegyenleg december 29-én

70.736,-Ft


Bevétel:

Egyéni tagdíjbefizetés

12.000,-Ft

Testületi tagdíjbefizetés

20.000,-Ft

Kártyadíj

1.000,-Ft

Átvezetés betétszámláról

478.303,-Ft

Készpénz befizetés

680.000,-Ft

Kamatjóváírás

222 Ft

Összesen:

1.191.525,-Ft


Kiadás:

MKE tagdíjbefizetés

61.500,-Ft

MKE tagkártyadíj

15.500,-Ft

Előadói tiszteletdíj (3 előadó)

110.000,-Ft

Terembérlet

38.100,-Ft

Vándorgyűlés részvételi díj, baráti találkozó

78.500,-Ft

Készpénzfelvétel

478.305,-Ft

Átvezetés alszámlára

480.000,-Ft

Kezelési költség

5.250,-Ft

Összesen:

1.267.155,-Ft


Házipénztár egyenlege 2012.

Nyitó egyenleg

33.820,-Ft

Záróegyenleg -december 11-én

2.655,-Ft


Bevételek

Egyéni tagdíjbefizetés

273.500,-Ft

Testületi tagdíj

10.000,-Ft

Kártyadíj

5.500,-Ft

Készpénzfelvétel

478.305,-Ft

Összesen

767.305,-Ft


Kiadások

MKE tagdíj

4.000,-Ft

Előadói tiszteletdíj

40.000,-Ft

Készpénzfizetés folyószámlára

680.000,-Ft

Kirándulás utiköltség támogatása

34.000,-Ft

Protokoll, reprezentáció

35.575,-Ft

Nyomtatványok

4.895,-Ft

Összesen

798.470,-FtA 2012-es pénzügyi évet 1.348.264,-Ft nyitó összeggel kezdtük és 1.258.020,-Ft-al zártuk.


Az egyesület anyagi helyzete stabil, a továbbiakban is arra törekszünk, hogy ennek fenntartása mellett folyamatosan támogassuk az egyesület tagjainak szakmai fejlődését.


Kérem a közgyűlés résztvevőit, fogadják el a KKKE 2012. évi munkájáról szóló beszámolót.

Köszönöm!

Győr, 2013. szeptember 17.

© 2005-2023 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr